توضیحات

معرفی

پشم سنگ به عنوان عایق حرارتی و صوتی شناخته میشود.
هر بسته ی این پشم سنگ شامل 12 عدد است که 8.64 متر مربع را پوشش می دهد.
طول آن 120 سانتیمتر است و عرض آن 60 سانتیمتر است و دارای دانسیته 100 می باشد.
این محصول با بسته بندی پلمپ کارخانه عرضه می گردد.