توضیحات

معرفی

بتونه ویژه Handycoat Exterior محصولی تک جزئی و آماده مصرف بر پایه رزین های اکریلیکی از شرکت تراکو سوئد می باشد.
این محصول را می توان روی سطوح خارجی ساختمان و یا محیط های مرطوب بعنوان آستری و یا برای پرکردن درزها و یا ترک های سطح مورد استفاده قرارداد.
هندی کوت خارجی بر روی تمامی سطوح رایج ساختمانی از قبیل بتن، چوب و نمای GRC قابل استفاده می باشد.